Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Klassiek reeks: Na die geliefde land (Afrikaans Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Klassiek reeks: Na die geliefde land (Afrikaans Edition) book. Happy reading Klassiek reeks: Na die geliefde land (Afrikaans Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Klassiek reeks: Na die geliefde land (Afrikaans Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Klassiek reeks: Na die geliefde land (Afrikaans Edition) Pocket Guide.
ADVERTISEMENT

Hy skryf ook bydraes vir verskeie publikasies. Vroeg in word hy aangestel as redakteur van The Zoutpansberg Review op Pietersburg. Sy word ernstig siek en moet in die hospitaal opgeneem word. Kort na sy troue in word hy deur Bernard Sachs aangestel as letterkundige redakteur van South African Opinion. In Mei verhuis hulle met hierdie doel na Kaapstad. So vertaal hy die Rubaiyat van Omar Khayyam in Afrikaans. Die resensies is oorwegend baie gunstig en hy volg hierdie sukses op met die publikasie in van sy tronk memoires onder die titel Cold stone jug.

Intussen skryf hy ook die suksesvolle reeks Voorkamer stories, wat weekliks in die Forum verskyn. Bosman noem die huisie Paradise Regained. Daar word dit in die sewentigerjare bestudeer deur Stephen Gray, waarna Gray baie van sy werke redigeer en uitgee. Gray en Craig MacKenzie is verantwoordelik vir die herstel van die gepubliseerde werke na aanleiding van die oorspronklike manuskripte, aangesien vorige uitgewers verskeie snitte en veranderinge aangebring het.

Beliebte Kategorien

Van sy werke word vertaal en verskyn onder andere in Frans. Hy het ook etlike hoofsaaklik waterverfskilderye gemaak, sommige daarvan klaarblyklik bedoel as illustrasie vir sy eie werk, wat saam met sy letterkundige geskrifte by Austin bewaar word. Op universiteit verskyn van sy verse en essays in UMPA , die studenteblad. Sewe van hierdie stories word eers na sy dood gepubliseer. In hierdie verhale teken hy die karakters lewensgetrou, met al hulle tekortkominge, onkunde, rassisme en vooroordele, maar tog ook met opregte meegevoel en identifisering met hulle menslikheid. In die uniforme uitgawe van sy werke word hierdie keur uit die Schalk Lourens stories later aangevul deur die uitgawes van Unto dust and other stories [13] en Seed-time and harvest and other stories.

The complete Oom Schalk Lourens stories word eers in saamgebundel. Die volledige stories word later versamel in die bundels Idle talk en Homecoming. Daar is natuurlik ook die posmeester, Jurie Steyn, terwyl die enigste vrouekarakters Jurie Steyn se vrou en Pauline Gerber is. Die vergaderplek is die voorkamer van Jurie Steyn, wat terselfdertyd diens doen as die Drogevlei poskantoor, waarheen die poswa weekliks die pos van Bekkersdal af bring.

In die laaste agtien maande voor sy dood skryf Bosman ongeveer tagtig van hierdie verhale vir publikasie in die liberale weekblad The Forum. Die reeks is bedoel as komiese teenpool vir die ernstiger nuus- en politieke besprekings wat in hierdie blad verskyn het, maar Bosman spaar nie die satire nie. Verskeie sake van die dag kry aandag, soos vakbondaksies Go-slow strike , industrialisering Dying race en verstedeliking Homecoming. Bosman self beskou hierdie verhale as sy beste werk ooit.

Treffend hierin is die galgehumor waarmee hy die omstandighede en mense beskryf en sy gebrek aan enige selfbejammering. Onderliggend is egter ook diepe erns wat nie kenmerkend van die res van sy oeuvre is nie, waaruit sy desperaatheid, angs en stryd om sy menslike waardigheid en rede te behou duidelik blyk. Die ervarings word in episodes weergegee en die eindelike publikasie word dus gestruktureer met hoofstukke nie as ononderbroke geheel nie, maar eerder met episodes saamgegroepeer wat in dieselfde dampkring behoort. Die boek behoort dus ook essensieel tot sy kortkuns.

Dit bevat tipiese Bosman satire in sy ontleding van die lewe in Johannesburg, politieke gebeure en figure en aweregse kyk op die leefstyle van sy medeburgers. Sy eiesoortige humor is weer hier aanwesig, maar sy statuur as ernstige denker oor die verhoog- en rolprentkunste, inheemse Suid-Afrikaanse kultuur, skrywers, museums, die onluste in Johannesburg, boemelaars en vele ander interessante onderwerpe word ook belig. Hierdie aanvanklike keur word later aansienlik uitgebrei in die universele uitgawe van sy werk.

Karel Schoeman

Soos te verwagte in rubrieke, waar die dwang van gereelde bydraes kan lei tot mindere werk, is hierdie werk ongelyk in gehalte. Hy skryf ook romans.

Out of print

Daaruit bleek dat de Duitse dialecten in die twintig jaar tijd een beetje verschoven waren in de richting van het Standaardduits, terwijl de dialecten aan de Nederlandse zijde een beetje in de richting van het ABN waren gekropen. Op oudere dialectkaarten, zoals deze van Te Winkel uit , werden de verschillende Nederlandse dialecten nauwkeurig afgebakend. Uit recent onderzoek, zoals dat van Heeringa, blijkt dat de verschuivingen veel geleidelijker gebeuren.

Oude dialectkaarten zijn nog te bekijken op de Engelstalige webstek www. Dit is de kaart van de Nederlandse dialecten van Jo Daan uit Klik vir vergroting. Artikel met vergunning oorgeneem uit:. Orde van den Prince. E-post: orde. In Afrikaans is jy jou gewig in sout werd as jy die kosbare woordskaal met sorg kan hanteer. Alledaags soos asemhaal?! Veral een passasier wat in saam met die klein vlootjie hier aangekom het, het omtrent gebrand van nuuskierigheid om die land te sien.

Dit was Aagje, met toevallig dieselfde naam as die vrou wat sedert in Nederland bekend raak as karakter in Jan Soet se klugboek De gaven van de milde St. Een van die jong matrose het sy kans gewaag om by die mooie Aagje te probeer aanklamp die hof maak. Na jare se praktiese ondervinding het hy presies geweet dat Ndl.

Aagje en haar Jan Pieterszoon van Timmeren is kort na hulle aankoms getroud.


 • Edgar Poe and the Mystery Museum (Edgar Poe Mysteries Book 2)!
 • Polar Opposites?
 • Get your ticket now for the Developer conference of Tomorrow!.
 • Unisportstore.at - Fußballschuhe, Fußballtrikots und Fußballausrüstung.;
 • Uys Krige (1910–1987)?

Die geselligste kuierplek was die kombuis met sy groot vuurherd waar Aagje die kos oorgehang het. Oorspronklik was die kombuis die kookplek aan boord waar die kok en die coxmaet kos gemaak het.


 • Il Tribunale Internazionale dell’Aja (Italian Edition);
 • Food Service.
 • Rock classics top - Muziekweb.
 • I Am God, and So Are You.
 • Rock classics top 100.

Hoewel Aagje graag Oosterse kruie in haar geregte gebruik het, was gekruide taal taboe. Sonder sout was kosmaak vir haar haas ondenkbaar. Eeue gelede was sout so kosbaar dat Romeinse soldate dit as betaling vir diens aan die oorlogsfront ontvang het. Hoewel geld sout later as salaris sal beteken sout vervang het, herinner die Afr. Peper was baie skaars en gevolglik peperduur. In die Middeleeue het dit goud soms as betaalmiddel vervang en die korrels is afgetel om as bruidskat te dien.

Jan en die seuns moes voortdurend op hulle hoede wees vir roofdiere soos die luypaert , tyger , leeuw en wolff. Die Nederlandse wolf verandert wel van baard maar niet van aard , terwyl die Afrikaanse jakkals verander van haar maar nie van streke nie. Die artikel verskyn in Vrouekeur , 30 Augustus Die woordgeskiedenis van Afr. Uit Ndl. In Ndl. Eerste optekening in Afr.

Terwyl daar geen verdere Ndl. Die Afr. Kraanvogel, Afr.

Herman Charles Bosman

De dans van de kraanvogel. Lang geleden in het mooie land Japan leefde er eens een arme student. Hij had zelfs geen geld om een kop thee te betalen. Groot was zijn blijdschap dan ook toen hij in een herberg bij een prachtig dorpje toch nog welkom was. Ieder avond kreeg de jonge man van de waard iets warms te eten en te drinken. Niemand wist wat de student eigenlijk studeerde, maar men vond dit ook niet belangrijk: gastvrijheid was heel gewoon. Ik ben u heel dankbaar wat u voor mij gedaan heeft en wil graag een geschenk geven.

De student liep naar de muur en tekende met krijt een prachtige kraanvogel. Het was een sierlijke en krachtige vogel. De waard en zijn gasten waren heel blij, maar de student zei dat dit nog niet alles zou zijn. De waard beloofde dit en de student vertrok. Hij ging met de andere bezoekers van de herberg voor de muur zitten en samen klapten ze tweemaal in de handen. Het was een bijzondere vogel, het was een wondervogel!

De mensen voelden het dansen diep in hun hart. Al gauw was het verhaal van de dansende kraanvogel bekend in de wijde omgeving. Iedere avond zat de herberg vol met mensen die het ook wel wilden zien. Groot en klein ging voor de muur zitten en samen klapten ze tweemaal in de handen, en de kraanvogel danste haar dans.

De waard deed goede zaken. Op een dag kwam er een rijke en belangrijke man uit de stad op binnen in de herberg. De waard zag aan de mooie kleren dat dit een belangrijk persoon moest zijn en liep al buigend op de man af. De waard twijfelde even, hij had immers beloofd dat hij dit niet zou doen. Maar ach, voor een keer, en de man was belangrijk en rijk.

Het zou vast niet erg zijn. Hij knikte tegen de rijkaard en ging naar de rand van de zaal. De deftige man ging voor de tekening zitten en klapte driftig in zijn hand. Er gebeurde niets. Ze stond even stil en begon met een dans, zo traag, … zo droevig, dat de waard dacht dat de vogel ging sterven.


 1. What Does a Jew Want?: On Binationalism and Other Specters (Insurrections: Critical Studies in Religion, Politics, and Culture).
 2. cosenefuno.tk - Fußballschuhe und Fußballtrikots online.
 3. Unisportstore.at - Fußballschuhe, Fußballtrikots und Fußballausrüstung.!
 4. Et si Marx avait raison ? : Tome 2 (Lesprit économique) (French Edition).
 5. ''''N Ander Land (Afrikaans Edition).
 6. Toen de dans was afgelopen ging plotseling de deur van de herberg open en daar kwam de student binnen. In zijn hand droeg hij een fluit, zonder iets te zeggen liep hij naar de kraanvogel, boog even licht zijn hoofd en begon te fluiten. De kraanvogel draaide zich naar de deur toe en samen liepen zij de herberg uit : Voorop de kraanvogel en daarachter de student. Aan de rand van het dorp verdwenen ze plotseling uit het zicht.

  Niemand heeft de kraanvogel en de student ooit meer teruggezien. Die hoof van die Kaapstad-Argiefbewaarplek, me. Die projek het aan die einde van September suksesvol ten einde geloop en die resultaat hiervan is nou op die Internet beskikbaar. Een taalsuster het in die Lae Lande bly woon; die ander een het waagmoedig die gevaarvolle seereis na die suidpunt van Afrika onderneem. Sy het etlike kere self per retoerskip na Batavia gereis en woorde asook frases tussen fyn moeselien, sy en ander Oosterse materiale verpak en as deel van haar nutsbagasie teruggebring Kaap toe.

  Hierdie en talle ander inkommers het net so deel van Afrikaans geword soos pannekoek, bokkems en biltong. Benewens die onheil van scheurbuyk ook schorbut , bloed persie , kinderpokjes en waters-nood aan boord, het die Kompanjie-skeepslui ook nog met pijraten te doen gekry. In die resolusie van In die Resolusies verwys Ndl. Die miljoene woorde van die VOC-resolusies word tans met belangstelling gelees, getranskribeer en ingeneem — sowel die amptenarytaal as die taal waarin togte na plekke soos die groote Namaquas Land , die Caro en Rio de la Goa Maputo beskryf is, persoonlike mededelings vervat in smeekschriften tot , later versoekschriften , en woordelikse getuienis deur persone uit buitedistrikte soos Swellendam en Graaff-Reinet, in Raadsake.

  Daar is sedert die vroegste tyd heel kwistig gejy en gejou! Die volgende eg Afrikaanse woorde is aangeteken nie noodwendig die vroegste datum nie : timmerasie en occasie albei , leccasie , bosgasie , bodempies , lijsies , Bossies mans, rigsnoer , stijssel Ndl.

  Eie r s en eiertjie s leef vandag nog in Afrikaans. Die Ndl. Woorde uit die VOC-resolusies wat nie meer in Nederlands algemeen is nie, maar nog in Afrikaans gebruik word, is met groot opgewondenheid begroet, bekyk en beskryf in die Etimologiewoordeboek van Afrikaans verkort tot EWA. Verskyn as oorspronklik as artikel in die. Orde van den Prince-nieuwsbrief, September Etlike woorde wat destyds uit die Ooste na die suidpunt van Afrika ingeskeep is, is in die Resolusies aangeteken, het inslag in Afrikaans gevind en is steeds deel van ons gebruikswoordeskat bv.

  Slegs enkele inheemse woorde vandag steeds min in getal is egter aangeteken. Waar moontlik word die woorde toegelig met beskrywings uit die Etimologiewoordeboek van Afrikaans EWA. Hoewel sy rekening inderdaad moes sluit, kon ook die figuurlike gegeld het, soos in Afr. Die woord ras word buiten in idiomatiese verband nie meer in Afrikaans gebruik nie. Diegene wat hulle in die VOC-tyd te lande aan swak en onvergeeflike gedrag skuldig gemaak het, is dikwels teruggestuur na die vaderland met verlies van gagie salaris , rang, byna als.

  In Afr. Hierdie pragtige diersoort, bekend as die Kaapse sebra is tot die laaste een gejag en het gevolglik uitgesterf. In hul kennismaking met die Khoi het die amptenare en burgers ook met talle nuwe voorwerpe en hul benamings kennis gemaak. Hoewel min inheemse woorde in die resolusies opgeneem is, verskyn daggha en caros wel. Reeds kort na Jan van Riebeeck se aankoms het hy dagga en die uitwerking daarvan op die inheemse bevolking beskryf. Die lewensomstandighede in die slawelosie was moeilik.

  In die combuijs moes die kosvoorraad gewoonlik gerek word om al die mense te voed. Waarskynlik uit Ndl. Talle koswoorde, waarvan sommige reeds in Nederlands bekend was, is uit Batavia hier aan wal gebring. Sosatie is moontlik deur Maleise kokke in S. Die ww. Plekname is naas ons taal, Afrikaans, die mees besondere woordnalatenskap uit die VOC-tydperk.

  Sonneblom gent. Verwerk uit inAfrika — HdN-maandbrief. Inligting aangepas uit inAfrika HdN-maandbrief, 1 April Die Resolusies van die Politieke Raad wat in die C-reeks vervat is, vorm deel van die VOC-dokumente wat saam met ander bronne van onskatbare geskiedkundige en kulturele belang in die Kaapse Argiefbewaarplek bo in Roelandstraat, Kaapstad bewaar word. Die moderne en volledig toegeruste Kaapse Argiefbewaarplek is gebou op die terrein waar die veelbesonge Roelandstraatse tronk eens was.

  Op Zaterdach den 30en December is die eerste resolusie van die Politieke Raad aan boord van die Drommedaris geskryf. Alvorens daar by die TANAP-transkriberingspan ingeloer word om meer oor die praktiese sy van die werk te wete te kom, word aangehaal uit dr. Con de Wet, voormalige Argiefhoof, se skrywe oor die aanloop tot en totstandkoming van die betrokke inisiatief aangepas uit Die Burger, 27 Oktober :. Die publikasie van die Resolusies het begin nadat dr.

  Sy en haar opvolger, G. Die inhoud van die tien dele dek die resolusies in C. Afgesien van die belangrikste argiefbewaarplekke en biblioteke in Suid-Afrika en ander lande in Suider Afrika, kan eksemplare van die reeks vandag onder meer ook in die Library of Congress in Washington, die Public Record Office in Londen en die Nationaal Archief in Den Haag geraadpleeg word.

  Sedert het veral die Stigting VOC hom sterk daarvoor beywer dat die publikasie van die reeks hervat word. Pieter Koenders van die Nationaal Archief en twee van sy kollegas, dr. Ben Slot en mnr. Piet Westra samesprekings gevoer. Graham Dominy, namens die departement van kuns, kultuur, wetenskap en tegnologie, en dr. Koenders namens die Nationaal Archief onderteken is.

  Hiervolgens moet die transkripsie en redigering van die oorspronklike C-bande binne twee jaar afgehandel word. Die toenmalige hoof van die Kaapstadse Argiefbewaarplek, me. Die transkriberingspan is vir die duur van die projek Oktober tot September in die administrasie-afdeling van die Kaapse Argiefbewaarplek gehuisves. Hulle was verantwoordelik vir die transkribering van die magdom resolusies van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie aan die Kaapse verversingspos in die tydperk wat strek van tot en met Helena Liebenberg, voormalige Unisa-dosent wat haar doktorale studie in Afrikaanse Taalkunde gedoen het, was verantwoordelik vir die transkribering van 29 bande , dr.

  Erika van As, voorheen Afrikaans-onderwyseres wat haar meestergraad oor die werkwoord in Adam Tas se dagboek gedoen het, was eweneens verantwoordelik vir 27 bande , so ook me. Illona Meyer M. Sommige van veral die latere bande se ink is heel lig en die woorde gevolglik plek-plek kwalik leesbaar. Die rede hiervoor is bes moontlik omdat die VOC van af al hoe minder steenkool wat met denneboomsap gemeng is om as ink te dien, beskikbaar gestel het. Daar kom opvallend baie Franse leenwoorde voor, hoewel hulle meestal vreemdwoorde gebly het; hierteenoor het leenwoorde uit die Ooste soos pikol vgl.

  Cabo de boa Esperance se portugeesheid vernederlands byna geheel tot Caab de Goede Hoop. Hierdie land was bestem om die versamelpunt van baie te word. Hierdie aspek is ook van besondere belang vir die genealogie. Cordis Trust in simbiose met ontvangers Die werksaamhede van Cordis Trust kan breedweg in deernisprojekte, Afrikaanse kultuurbevordering skryf- en digkuns, drama, sang en erfenisbehoud en Koninkryk-uitbreiding Bybel-media en Christelike Lektuurfonds verdeel word.

  Ja, dat zie ik, zei ik, en waar leerde je de kunst om niet lang te duren? Je was lenig; en je woorden waren zo doorschijnend, ik kon je er helemaal door zien. En daar lag ik al in het gras en wat hield ik in mijn hand? Jy was lenig; en jou woorde was so deurskynend, ek kon jou heeltemal deur hulle sien.

  De grens wordt smal tussen geluk en kruis, Steeds minder denk ik wat ik hardop zeg. Die grens vervaag tussen geluk en kruis, En wat ek dink, klink in my mond oneg. O, dit was dolle roekelose ritte. Wees tog maar versigtig, het die kritici agter ons aan geroep. Vanaand gaan die volkies koring sny So wou iemand onlangs by my weet hoekom die volkies dan in die aand gaan koring sny terwyl die dag soveel beter en dikwels ook warmer is. Vat jou goed en trek Ferreira Maar wat van Ferreira wat moes trek? Bronne Boshoff, S. Variaties weergeven Het cijfermateriaal dat uit de computer rolde, werd vervolgens op verschillende manieren gevisualiseerd.

  Kleiweg Klik vir vergroting Deze kaart laat mooi zien dat er in Noordoost-Nederland duidelijk drie groepen van dialecten te onderscheiden zijn: het Fries, het Gronings-Neder-Saksisch en het Overijssels-Neder-Saksisch. The jacket is a bit marked and worn. Internally clean and tightly bound.

  Seller Inventory z. Condition: Very Good. The jacket is edgeworn and marked. Annotating in the text.

  klassiek reeks na die geliefde land afrikaans edition Manual

  Excellent binding. The book is in Afrikaans. Seller Inventory jd Published by Protea Boekhuis, South Africa Brand New Book. Seller Inventory AAO Published by Sinclair-Stevenson Ltd About this Item: Sinclair-Stevenson Ltd , Condition: VG. Spine of jacket has slightly faded and some minor shelf wear. Content is fine. From: Gallix Gif sur Yvette, France. Condition: Neuf. From: N. About this Item: Africa, Europe, Exploration. Very good boards and very good dust jacket p. Paperback or Softback. Klassiek Reeks: 'N Ander Land. Seller Inventory BBS Never used! This item is printed on demand.

  Seller Inventory SP Item added to your basket View basket.